top of page
Sisorarfiit logo1.png
Træningstider marts april.jpg
 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
SERVICES

TIKILLUARIT - VELKOMMEN

Prisliste for sæson 2023

Gratis for børn op til 17 år i hverdagene

SNEFNUG.png
SNEFNUG.png
SNEFNUG.png
SNEFNUG.png

SÆSONKORT

Voksen kr. 1.900,00kr.

Børn kr. 700,00kr. 

Studerende kr. 700,00

Pensionister kr. 700,00

Sæsonkort

kan ikke returneres

DAGKORT

Voksen kr. 200,00

Børn kr. 100,00 Lør./Søn./Helligdage

Studerende kr. 100,00

Pensionister kr. 100,00

(DEPOSITUM 50KR. for dagskort)

TURKORT

1 tur kr. 25,00

5 tur kr. 120,00

10 tur kr. 225,00

Kort depositum kr. 50,00

Gratis for børn op til 17 år i hverdagene

HJELM PÅKRÆVET FOR ALLE

7 DAGES KORT

Voksen kr. 850,00

 Børn/Stud./Pens.kr. 450,00

SKIUDLEJNING

DIVERSE

Gratis for børn i hverdagene på genbrugsskiene

Voksen pakke 1 kr. 550,00 (Dagskort & voksen sæt)​

Voksen ski/støvler kr. 225,00 Kategori 1

Voksen pakke2 kr. 390,00 Dagkort & voksen sæt 

Voksen sæt kr. 225,00 Kategori 2 (standard ski)

Voksen ski/støvler kr. 120,00 Kategori 2

Børn/stud./pens. Sæt kr. 280,00 Kategori 3

Børn/stud./pens. Sæt kr. 170,00 Gratis for børn i hverdagene

Børn ski/støvler stud./pens.kr. 85,00 Gratis for børn i hverdagene

Hjelm kr. 50,00 Gratis ved leje af ski

Snesko kr. 170,00 Navn og mobil registreres

Cafeteria kan lejes ud udenfor sæsonen.

Pris pr. døgn: kr.  6000,00

Maskin pris pr. time inkl. chauffør: kr. 1400,00

Leje af skilift udenfor normale åbningstider

Lillelift: kr. 5000,00

Storlift: kr. 8500,00

Toplift: kr. 5000,00

Færdsel på skiliften er på eget ansvar. Vis hensyn til hinanden.
Majuartaatini sisorarneq nammineq akisussaaffigivat, mianersorfissat eqqumaffigikkit.

OUR WORK

BILLEDER

ABOUT US
DSC00091.jpeg

Bestyrelsens redegørelse for god fondsledelse

 

Anbefaling

Fonden følger

1. Åbenhed og kommunikation

 

1.1 Det anbefales, at bestyrelsen vedtager principper for ekstern kommunikation, som imødekommer behovet for åbenhed og interessenternes behov og mulighed for at opnå relevant opdateret information om fondens forhold.

På grund af fondens størrelse har fonden Sisorarfiit erfaringsmæssigt ikke kontakt med offentligheden.
Til offentlige myndigheder og lign.  varetages kontakten af formanden.

2. Bestyrelsens opgaver og ansvar

 

2.1 Overordnede opgaver og ansvar

 

2.1.1 Det anbefales, at bestyrelsen med henblik på at sikre den erhvervsdrivende fonds virke i overensstemmelse med fondens formål og interesser mindst en gang årligt tager stilling til fondens overordnede strategi og uddelingspolitik med udgangspunkt i vedtægten.

 

Fonden følger delvis.

Fonden Sisorarfiit har netop etableret Strategiplan. Sisorarfiit Strategi 2021-2030 kan ses på hjemmeside www.skilift.gl

 

2.1.2 Det anbefales, at bestyrelsen løbende forholder sig til, om fondens kapitalforvaltning modsvarer fondens formål og behov på kort og lang sigt.

Fondens eneste formål er at drive, vedligeholde, udbygge og udvikle udendørsfaciliteter. Fonden foretager således ikke uddelinger. Derfor har fonden ikke en uddelingspolitik.

 

2.2 Formanden og næstformanden for bestyrelsen

 

2.2.1 Det anbefales, at bestyrelsesformanden organiserer, indkalder og leder bestyrelsesmøderne med henblik på at sikre et effektivt bestyrelsesarbejde og skabe de bedst mulige forudsætninger for bestyrelsesmedlemmernes arbejde, enkeltvis og samlet.

 

Af tekniske grunde er opgaven med at indkalde til møder overladt til driftsleder. Formanden organiserer og leder møderne.

 

2.2.2 Det anbefales, at hvis bestyrelsen undtagelsesvis anmoder bestyrelsesformanden om at udføre særlige opgaver for den erhvervsdrivende fond ud over formandserhvervet, bør der foreligge en bestyrelsesbeslutning herom, der sikrer, at bestyrelsen bevarer den uafhængige overordnede ledelse og kontrolfunktion. Der bør sikres en forsvarlig arbejdsdeling mellem formanden, næstformanden, den øvrige bestyrelse og en eventuel direktion.

 

Ledelsen af fondens anliggender forestås af bestyrelsen og driftslederen af Sisorarfiit. Bestyrelsen har den overordnede ledelse og fører tilsyn med fonden og påser, at den ledes på forsvarlig måde i overensstemmelse med fondens vedtægter, lov givningen samt fondens målsætning. Driftslederen af Sisorarfiit forestår den daglige ledelse af Sisorarfiit.

2.3 Bestyrelsens sammensætning og organisering

 

2.3.1 Det anbefales, at bestyrelsen løbende og mindst hvert andet år vurderer og fastlægger, hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over for bedst muligt at kunne udføre de opgaver, der påhviler bestyrelsen.

Det fremgår af vedtægterne, at fondens 7 medlemmer skal bestå som klubberne har udpeget NSP, NS-84, NUP, Snowball Nuuk, Qamutit, Nuuk Ski Club og en som bestyrelsen har udpeget fra brugere. Bestyrelsen finder ikke anledning til at fastlægge

yderligere kompetencer.

 

2.3.2 Det anbefales, at bestyrelsen med respekt af en eventuel udpegningsret i vedtægten godkender en struktureret, grundig og gennemskuelig proces for udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen.

 

 

2.3.3 Det anbefales, at bestyrelsesmedlemmer udpeges på baggrund af deres personlige egenskaber og kompetencer under hensyn til bestyrelsens samlede kompetencer, samt at der ved sammensætning og indstilling af nye bestyrelsesmedlemmer tages hensyn til behov for fornyelse – sammenholdt med behovet for kontinuitet – og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet erhvervs- og uddelingserfaring, alder og køn.

 

Fonden er underlagt de i fondens vedtægter § 4 stk. 1 anførte udpegningsprocedurer. Fondens bestyrelse udpeges således af de organisationer, som stod bag fondens stiftelse, og det er op til disse organisationer at vurdere og fastlægge hvilke kompetencer bestyrelsen skal råde over, samt at sikre en struktureret,

grundig og gennemskuelig proces for valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

2.3.4 Det anbefales, at der årligt i ledelsesberetningen, og på den erhvervsdrivende fonds eventuelle hjemmeside, redegøres for sammensætningen af bestyrelsen, herunder for mangfoldighed, samt at der gives følgende oplysninger om hvert af bestyrelsens medlemmer:

 • den pågældendes navn og stilling,

 • den pågældendes alder og køn,

 • dato for indtræden i bestyrelsen, hvorvidt genvalg af medlemmet har fundet sted, og udløb af den aktuelle valgperiode,

 • medlemmets eventuelle særlige kompetencer,

 • den pågældendes øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive ledelsesudvalg, i danske og udenlandske fonde, virksomheder, institutioner samt krævende organisationsopgaver,

 • hvorvidt den pågældende ejer aktier, optioner, warrants og lignende i fondens dattervirksomheder og/eller associerede virksomheder,

 • hvilke medlemmer, der er udpeget af myndigheder/tilskudsyder m.v., og

 • om medlemmet anses for uafhængigt.

 

Fonden følger anbefalingen med undtagelse af, at fonden har valgt

ikke at offentliggøre redegørelsen for sammensætningen på

hjemmesiden. I ledelsesberetningen gives der oplysninger om de anførte forhold for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Der oplyses dog ikke om udenlandske ledelseshverv. Bestyrelsen er opmærksom

på, hvilke kompetencer, der påkræves for at kunne udføre. sine opgaver. Bestyrelsen anser det ikke for relevant at annoncere en

specifik redegørelse på fondens hjemmeside.

 

2.3.5 Det anbefales, at flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i den erhvervsdrivende fond ikke samtidig er medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i fondens dattervirksomhed(er), medmindre der er tale om et helejet egentligt holdingselskab.

 

2.4 Uafhængighed

 

2.4.1 Det anbefales, at en passende del af bestyrelsens medlemmer er uafhængige.

 

Består bestyrelsen (eksklusiv medarbejdervalgte medlemmer) af

 

 • op til fire medlemmer, bør mindst ét medlem være uafhængigt,

 • mellem fem til otte medlemmer, bør mindst to medlemmer være uafhængige, eller

 • ni til elleve medlemmer, bør mindst tre medlemmer være uafhængige og så fremdeles.

 

Et bestyrelsesmedlem anses i denne sammenhæng ikke for uafhængig, hvis det pågældende f.eks.:

 

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, medlem af direktionen eller ledende medarbejder i fonden eller en væsentlig dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

 • inden for de seneste fem år har modtaget større vederlag, herunder uddelinger eller andre ydelser, fra fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden i anden egenskab end som medlem af fondens bestyrelse eller direktion,

 • inden for det seneste år har haft en væsentlig forretningsrelation (f.eks. personlig eller indirekte som partner eller ansat, aktionær, kunde, leverandør eller ledelsesmedlem i virksomheder med tilsvarende forbindelse) med fonden/koncernen eller en dattervirksomhed eller associeret virksomhed til fonden,

 • er, eller inden for de seneste tre år har været, ansat eller partner hos ekstern revisor,

 • har været medlem af fondens bestyrelse eller direktion i mere end 12 år,

 

 • er i nær familie med eller på en anden måde står personer, som ikke betragtes som uafhængige, særligt nær,

 • er stifter eller væsentlig gavegiver, hvis fonden har til formål at yde støtte til disses familie eller andre, som står disse særligt nær, eller

er ledelsesmedlem i en organisation, en anden fond eller lignende, der modtaget eller gentagne gange inden for de seneste fem år har modtaget væsentlige donationer fra fonden.

 

 

2.5 Udpegningsperiode

 

2.5.1 Det anbefales, at bestyrelsens medlemmer som minimum udpeges for en periode på to år, og maksimalt for en periode på fire år.

Det fremgår af vedtægterne, at bestyrelsen er udpeget for to år ad gangen. Dette har sin årsag i den demokratiske kultur, men bestyrelsen agter i det kommende år at vurdere, hvorvidt dette fortsat er tidssvarende og hensigtsmæssigt, fondens virke og drift taget i betragtning.

 

2.5.2 Det anbefales, at der for medlemmerne af bestyrelsen fastsættes en aldersgrænse, som offentliggøres i ledelsesberetningen eller på fondens hjemmeside.

Fonden har ikke på nuværende tidspunkt fundet behov for at sætte en aldersgrænse

for bestyrelsesmedlemmer, da fonden på grund af størrelse og koncernstruktur lægger vægt på, at bestyrelsen består af medlemmer med en betydelig relevant erhvervsmæssig erfaring.

2.6 Evaluering af arbejdet i bestyrelsen og i direktionen

 

2.6.1 Det anbefales, at bestyrelsen fastlægger en evalueringsprocedure, hvor bestyrelsen, formanden og de individuelle medlemmers bidrag og resultater årligt evalueres, og at resultatet drøftes i bestyrelsen.

Da arbejdet i bestyrelsen er uhyre minimalt, vil en evaluering fylde mere tid end selve arbejdet i bestyrelsen, hvorfor dette udelades.

 

2.6.2 Det anbefales, at bestyrelsen én gang årligt evaluerer en eventuel direktions og/eller administrators arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

Bestyrelsen vil overveje en procedure for en jævnligt tilbagevendende procedure for evaluering af den administrerende direktørs arbejde og resultater efter forud fastsatte klare kriterier.

3. Ledelsens vederlag

 

3.1.1 Det anbefales, at medlemmer af bestyrelsen i erhvervsdrivende fonde aflønnes med et fast vederlag, samt at medlemmer af en eventuel direktion aflønnes med et fast vederlag, eventuelt kombineret med en bonus, der ikke bør være afhængig af regnskabsmæssige resultater. Vederlaget bør afspejle det arbejde og ansvar, der følger af hvervet.

 

Hvervet som menigt bestyrelsesmedlem er ulønnet. Hvervet som bestyrelsesformand lønnes med kr. 60.000,00 årligt.

 

3.1.2 Det anbefales, at der i årsregnskabet gives oplysning om det samlede vederlag, som hvert enkelt medlem af bestyrelsen og en eventuel direktion modtager fra den erhvervsdrivende fond og fra fondens dattervirksomheder og associerede virksomheder. Endvidere bør der oplyses om eventuelle andre vederlag, som bestyrelsesmedlemmer og en eventuel direktion modtager for udførelse af andet arbejde eller opgaver for fonden, fondens dattervirksomheder eller associerede virksomheder, bortset fra medarbejderrepræsentanters vederlag som ansatte.

 

Med hensyn til bestyrelsens vederlag følger fonden anbefalingen. Bestyrelsen har besluttet ikke at offentliggøre direktionens vederlag på individuelt niveau, idet bestyrelsen mener, at oplysningen ikke tjener et objektivt formål.

SPONSORER

CONTACT

ATTAVIGISIGUT - KONTAKT OS

SNEFNUG.png

Sisorarfiit - Skiliften

Aqisseqarajooq

Postboks 1419

 

skilift@skilift.gl


Tel: 327805 / 555855

AMMASARFIIT 

ÅBNINGSTIDER

Januar

Skibakken lukket (under opbygning)

Fra 9Februar

Mandag Lukket

Tirs./Ons./Tors./Fre 14:00-18:00

Lør./Søn. 10:00-17:00

Marts/April

Mandag Lukket

Tirs./Ons./Tors./Fre. 14:00-18:00

Lør./Søn. 10:00-18:00

Helligdage 10:00-18:00

Nuussuaq Miniskilift

April

Mandag Lukket

Tirs./Ons./Tors./Fre. 14:00-18:00

Lør./Søn./Helligdage: Lukket

Tak for beskeden

KONTAKT

Driftleder:

Bruno@skilift.gl

Booking af cafeteria / Skidag:

skilift@skilift.gl

bottom of page